اولین مرکز رشد علوم انسانی در دانشگاه علامه راه اندازی شد

اولین مرکز رشد علوم انسانی در دانشگاه علامه راه اندازی شد

رئیس دانشگاه علامه از راه اندازی اولین مرکز رشد علوم انسانی در این دانشگاه خبر داد.